دسته بندی ها

زنر

Zener

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1N4730A
Silicon Planer Zener Diode, 3.9V, 1W ..
500تومان
1N4731A
Silicon Planer Zener Diode, 4.3V, 1W ..
500تومان
1N4732A
Silicon Planer Zener Diode, 4.7V, 1W ..
80تومان
1N4733A
Silicon Planer Zener Diode, 5.1V, 1W ..
80تومان
1N4734A
Silicon Planer Zener Diode, 5.6V, 1W ..
500تومان
1N4736A
Silicon Planer Zener Diode, 6.8V, 1W ..
500تومان
1N4737A
Silicon Planer Zener Diode, 7.5V, 1W ..
80تومان
1N4738A
Silicon Planer Zener Diode, 8.2V, 1W ..
500تومان
1N4739A
Silicon Planer Zener Diode, 9.1V, 1W ..
500تومان
1N4740A
Silicon Planer Zener Diode, 10V, 1W ..
80تومان
1N4740A
Silicon Planer Zener Diode, 10V, 1W ..
80تومان
1N4743A
Silicon Planer Zener Diode, 13V, 1W ..
500تومان
1N4744A
Silicon Planer Zener Diode, 15V, 1W ..
500تومان
1N4745A
Silicon Planer Zener Diode, 16V, 1W ..
500تومان
1N4746A
Silicon Planer Zener Diode, 18V, 1W ..
500تومان
1N4749A
Silicon Planer Zener Diode, 24V, 1W ..
500تومان
1N4753A
Silicon Planer Zener Diode, 36V, 1W ..
500تومان
1N5221B
 Silicon Planer Zener Diode, 2.4V, 500mW ..
50تومان
1N5223B
 Silicon Planer Zener Diode, 2.7V, 500mW ..
50تومان
1N5225B
 Silicon Planer Zener Diode, 3.0V, 500mW ..
50تومان
. Theme developmed by tnm-group.com