دسته بندی ها

کربنی 0.25 وان

Carbon Film 1/4 Watt

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
0.5R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
60تومان
0R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance:±5% ..
60تومان
1.2K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
1.2M-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
60تومان
1.2R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
1.5K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
1.5M-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
1.5R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
1.8K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
1.8M-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
1.8R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
100K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
100R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
10K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
10M-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
10R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
120K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
120R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
12K-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
100تومان
12R-1/4W
Fixed Carbon Film Resistors ; Power:1/4W , Tolerance±5% ..
50تومان
. Theme developmed by tnm-group.com